PAL


Coder
1BGM: Videotechnieken / 2005_2006 / Laatste aanpassing op 2006-06-25.
Is het door het feit dat NTSC niet werkt met een alternerende fase dat dit gevoeliger is voor kleurenfouten door faseverschuivingen? 
Klopt.

Bij NTSC: wordt (R-Y) en (B-Y) gevormd uit het K-signaal?
Neen, R-Y en B-Y worden gevormd uit R, G en B of worden zo aan de NTSC coder geleverd.
Het K-signaal zegt enkel wanneer er in het videosignaal een salvo moet worden geplaatst. Dit is tussen de lijn-syncpuls en het begin van de actieve video
.

Dit lijkt bij PAL wel zo?
Neen.

Of is dat enkel maar dat Salvo dat daardoor wordt opgewekt?
Ja.

En is bij PAL: I en Q nog steeds 33° verschoven tov (R-Y) en (B-Y)-vlak?
Neen.

Bij NTSC (het deel van Cross luminance) hebt u het over het feit dat de beelden 180° gedraaid zijn aan een HALVE beeldfrequentie van 12.5Hz. Mijn redenering zegt dat je het dan hebt over de rasters die elke keer 180° gedraaid zijn en zo elkaar uitmiddelen? Maar dan zegt u wat verder dat de chromafase per beeld 180° wisselt, is dit nu echt beeld of raster?
De chromafraquentie is 227,5 keer de lijnfrequentie. Dat houdt in dat de fase 227,5 keer 360° verder draait. Iedere 360° komt overeen met een ganse toer, en maakt dus geen verschil. Door die ',5' komt er nog eens 180° bij. De fase verandert dus met 180° per lijn.
Er zijn 525 lijnen in een NTSC beeld. Dat is een oneven aantal.
Daardoor verandert de fase dus met een oneven aantal keren 180°. Een even aantal fasedraaiingen geeft 360°, een oneven aantal geeft dus 180° faseverschuiving per beeld.
Dit houdt in dat om de twee beelden de fase terug hetzelfde is. De halve beeldfrequentie is 12,5 Hz.


en dan nog een laatste vraagje: Hoort het hoofdstuk SECAM gekend te zijn?
Je moet weten dat het bestaat, dat het met frequentiemodulatie werkt, dat R-Y en B-Y één voor één worden gecodeerd (om de lijn) en niet R-Y en B-Y samen zoals bij PAL en NTSC.

2-, 4- en 8-raster cyclus
1BGM: Videotechnieken / 2005_2006 / Laatste aanpassing op 2006-06-25.
Bij het studeren van de cursus videotechnieken (1 bgm) zag ik dat er in de minimumlijst bij PAL staat dat ”8-rastersyncpuls”, en “2-rastersyncpuls” ook gekend moeten zijn. Ik kan hier echter niets van terugvinden in de cursus en begrijp eigenlijk ook niet waarover het gaat. In de hoop daar van u misschien een antwoord op te mogen krijgen…
Zie hieronder enkele stukken uit de cursus.
Ter vervollediging ook nog: monteren in component volgt de 2-raster cyclus; je kan een beeldovergang hebben om het beeld (2 rasters) omdat er geen rekening moet gehouden worden met een kleurendraaggolf.

Hoofdstuk PAL, juist voor de samevattingstabel:

De uiteindelijke frequentie is dus:

fSC = 283,75 fH + 25 Hz = 4,43361875 MHz

De 90° verschuiving die per beeld optreedt zal bij montage van composietbeelden voor problemen zorgen. Er kan immers enkel een overgang gemaakt worden als de fase van de draaggolf van de twee beeldbronnen gelijk is. Omdat steeds vier beelden, acht rasters, gewacht moet worden spreekt men over de 8-rastercyclus. Deze problematiek is gekend als de " colour framing" of de " field sequence" die in orde dient te zijn. Bij sommige oudere montagesystemen is hiervoor een externe aansluiting voorzien.

In het hoofdstuk over NTSC:
Doordat die beelden elkaar afwisselen aan de halve beeldfrequentie (12,5 Hz) zal ons oog dit dambordeffect uitmiddellen, en zien we het stoorpatroon niet.
Opm: Hieruit volgt dus dat de chromafase aan het begin van een beeld 180° verschuift van beeld tot beeld. Bij montage dient rekening gehouden te worden met dit effect. Bij het mengen moeten de chromafasen van de twee bronnen hetzelfde zijn. Een editor dient hier rekening mee te houden. Men moet dus twee beelden, vier rasters, wachten om een overgang te realiseren


24 beelden per seconde
1PM: Basisbegrippen Video / 2015_2016 / Laatste aanpassing op 2016-06-19.
"Als film/video wordt opgenomen aan 24 beelden per seconde, maar de verlichting hangt op een net van 50Hz, zal men flikkeringen zien.” (slide 18)
Ik snap niet juist wat hier bedoelt wordt met de verlichting?
Met verlichting wordt hier alles bedoeld dat licht geeft op de personen/voorwerpen die in beeld komen.  Dat kan dus de ´gewone´ verlichting zijn, maar ook het film- of TV-lict dat wordt opgesteld op de set.
En ook niet waarom beelden aan 24bps dan zouden flikkeren als de worden afgespeeld op een net van 50Hz, er bestaan in Europa toch geen andere normale netspanning?  
Het is niet de weergave die de flikkering veroorzaakt, maar de opname.  Zodra de opnamefrequentie en de belichtingsfrequentie niet dezelfde zijn (of geen veelvoud van elkaar), bestaat de kans op flikker.
In een filmset op 24bps in een set op het stroomnat van 50Hz, of een computerscherm op 60Hz filmen aan 25 beelden per seconde kunnen dus flikker geven.


Bandbreedte
1PM: Basisbegrippen Video / 2015_2016 / Laatste aanpassing op 2016-06-19.
Waarom wordt Bandbreedte uitgedrukt in Hz (en wat is de verhouding tot bits)?
De bandbreedte is de hoeveelheid aan frequenties dat een signaal inneemt.  Dit komt ongeveer overeen met het verschil in frequentie tussen de hoogste en de laagste frequentie.
Zo zegt men dat de mens geluiden kan horen tussen 20 Hz en 20.000Hz.  De bandbreedte is dan 20.000-20=19.980Hz.
Bij digitale signalen spreekt men van bits.  Dat is de 1 of de 0.  Bij digitale signalen spreekt men van bits/sec.  Er is geen standaardformule die Bits/s omzet naar een bandbreedte in Hz, of omgekeerd.


Coder
1BGM: Videotechnieken / 2005_2006 / Laatste aanpassing op 2006-06-25.
Ik heb nog een vraag over de pal coder. het is mij niet helemaal duidelijk waar precies in het blokschema waar het R-Y verschilsignaal V wordt en B-Y verschilsignaal U wordt. gebeurt dit in de R-Y en B-Y matrix of gebeurt na de hoog af filter ? in de cursus staat: 
...Twee andere matrixen maken (R-Y) en (B-Y) vervolgens worden de verschilsignalen door een lagdoorlaatfilter beperkt tot 1.3Mhz. Het U signaal wordt syncroon - gemoduleerd met de draaggolf op 0°... (p103 De Pal Coder) 
volgens mijn redenering is het V signaal 0.8777 x (R-Y) en het U signaal 0.493 x (B-Y). 
waardoor U en V dus kleiner zijn dan (R-Y) en (B-Y) volgens mij moet er dan toch een bewerking worden gemaakt net zoals bij de NTSC coder die een U en V matrix heeft. of zit mijn redenering volledig fout. 
Je redenering is niet volledig fout.
Om van R-Y en B-Y naar U en V te gaan moet het signaal dus verzwakt worden.
Dit gebeurt is het vakje 'a' (alfa).
De volgende matrixing waar je bij NTSC over spreekt, is er om I en Q te bekomen. Dit gebeurt echter niet bij Pal.


Compatibiliteitseisen
1BGM: Videotechnieken / 2013_2014 / Laatste aanpassing op 2014-05-22.
Bij NTSC heb je deze compatibiliteitseisen, maar dan heb je bij PAL dat toch ook, want in het hoofdstuk PAL staat er geen enkele compatibiliteitseis.? Ik stel deze vraag omdat je bij PALplus een extra eis hebt. Dus hoe zit dat bij PAL? 
PAL is een uitbreiding op NTSC.  De eisen die er bij NTSC zijn gekomen, blijven dus ook geldig bij PAL.

Kleurendraaggolf
1BGM: Videotechnieken / 2003_2004 / Laatste aanpassing op 2006-06-25.
P 106 Als ik het goed versta wordt bij pal delay elke andere lijn ook omgeklapt volgens de U as, (dus +/- V), en teruggeklapt, maar gebeurt de uitmiddeling deze keer niet door ons oog, maar elektronisch via de optelling met het vertraagde signaal?
Ja.

P106 is er een verschil tussen de draaggolf en de hulpdraaggolf? (hulpdraaggolf=salvo?)
Deze twee zijn hetzelfde. Het salvo is de draaggolf op 180 +/- 45° gedurende een 10-tal perioden iets na de syncpuls.

P109 het ganse probleem met het stoorpatroon door de fase van de chroma draaggolf, geldt dit enkel in zwart-wit tv's en in oude toestellen? Enkel in oude zwart-wit toestellen. anders worden de C en Y toch gescheiden, correct?
Ja. Dus hier geen stoorpatroon van Y door C door de 238,75 (of 227,5) perioden, en dus eigenlijk ook geen probleem bij montage met de (2-4-8 rastercyclus)?? Het probleem van de rastercycus staat los van de TV. Dit probleem is er steeds, omdat de draaggolf inherent is aan het PAL-systeem, en dus ook aan de montage in PAL.

burst=salvo?
Ja.

Motion blurr & Interlacing
1PM: Basisbegrippen Video / 2015_2016 / Laatste aanpassing op 2016-06-19.
Is er een verschil tussen motion blur bij een Progressief beeld en blur door de halve beelden bij interlaced (beiden ontstaan bij te snelle bewegingen toch?)
Ja, er is een verschil.  Een progessief beeld scant het ganse beeld in één keer van boven naar onder.  Een interlaced beeld doet dit in twee keer, waardoor het eerste en het tweede raster iets van elkaar zullen verschillen, en dus zo motion blurr veroorzaken.

Omklappen V
1BGM: Videotechnieken / 2003_2004 / Laatste aanpassing op 2006-06-25.
ik heb een vraag in verband met het omklappen van de v bij pal. Krijg je dan 2 zogezegde gelijke lijnen onder elkaar in een beeld of in een raster. Want je decodeert toch altijd eerst je eerste raster en dan je tweede dus denk ik dat de v+ en v- onder elkaar liggen in het zelfde raster maar ik ben niet zeker.
Het gaat inderdaad over twee lijnen uit hetzelfde raster.  Let wel, het gaat hier enkel over de kleureninhoud.

Omklappen V
1BGM: Videotechnieken / 2003_2004 / Laatste aanpassing op 2006-06-25.
- p.106: ivm. het herwinnen van de V- component, is er een discrepantie tussen de figuren en de tekst: volgens de tekst dient hierbij de vorige lijn omgepoold te worden en daarna dient de resultante gezocht te worden van dit geďnverteerd signaal met de huidige lijn.. echter, de figuren tonen het tegenovergestelde: daarin inverteert u telkens de huidige lijn.. Wat is hier nu juist?
Hier ben ik inderdaad een beetje onduidelijk. Het maakt echter niet uit welke lijn omgeklapt wordt. Het is namelijk zo dat de huidige lijn min de vorige lijn gelijk is aan de vorige lijn min de huidige, op een min-teken na. Omdat het teken van het resultaat van lijn tot lijn toch moet omgeklapt worden, moet er ofwel vermenigvuldigd worden met + voor de eerste lijn, - voor de tweede lijn, + voor de derde lijn en zo verder, ofwel moet er ofwel vermenigvuldigd worden met - voor de eerste lijn, + voor de tweede lijn, - voor de derde lijn en zo verder"

PAL coder
1BGM: Videotechnieken / 2007_2008 / Laatste aanpassing op 2008-05-24.

In het hoofdstuk kleurbalken op p.135 staat dat de laatste stap in de
signaalweg het samenvoegen van luminantie (Y) en chrominantie (C) tot het
KBOS-signaal is. In het blokschema van de PAL-coder op p.102-103 is er
echter geen sprake van het samenvoegen van Y en C tot KBOS. De laatste
stap in de PAL-coder is het aanmaken van het BOS-signaal.

In het hoofdstuk Kleurenbalken in de figuur 'Kleurenbalkengenerator',
staat het blokje 'Encoder'.  Dit blokje staat voor de ganse PAL-coder.
In het hoofdstuk PAL worden Y en C samengevoegd in het voorlaatste blokje.


Het blokschema van de PAL-decoder begint dan wel met dit KBOS-signaal,
waar het terug gesplitst wordt in luminantie (Y) en chrominantie (C).

Als ik het goed heb worden (R-Y) en (B-Y) quadratuuramplitude gemoduleerd
tot het U -en V-signaal.
Neen, V = 0,8777 (R-Y) en U = 0,493 (B-Y). Het is 'gewoon' herschalen.
Maar hoe wordt dan vanuit het U -en V-signaal naar het Y/C-signaal gegaan?
Van U en V wordt er naar C gegaan door quadratuuramplitudemodulatie.

En hoe wordt dan vanuit Y -en C het KBOS-signaal aangemaakt?
Door ze samen te tellen.

Als laatste: het signaal dat uit de PAL-decoder komt is toch het signaal
dat naar het beeldscherm wordt gestuurd?
Inderdaad.


Salvo
1BGM: Videotechnieken / 2001_2002 / Laatste aanpassing op 2006-06-25.
Ik heb nog enkele vragen bij het hoofdstuk 8.PAL, in verband met PAL-salvo.
* Voor zover ik het begrijp neemt het PAL-salvo de functie van de kleurendraaggolf over bij NTSC. Deze is nodig omdat U en V gemoduleerd zijn in QAM, en de draaggolf nodig is om de gemoduleerde signalen te demoduleren. Bij PAL is de draaggolf voor de V-component om de beeldlijn nog eens extra 180° gemoduleerd.
Het salvo zijn die (ongeveer) 10 periodes van de kleurendraaggolf (op 180°) aan het begin van de lijn, om aan te geven wat de referentiefase is.

Wat ik niet begrijp is wat u bedoelt met "de momentele fase is 180°+45° of 180°-45° (deel "Het PAL-salvo").
Hiermee bedoel ik dat de fase van het salvo de ene keer op 180°+45° en de andere keer op 180°-45 ligt.


Bij NTSC wordt de  draaggolf voor het salvo 180° gemoduleerd. Zijn die extra 45° (positief of negatief) om te kunnen uitmaken of de V-component positief of negatief gemoduleerd is ?
Ja

En hoe kan de decoder weten of de draaggolf + of - 45° gemoduleerd is, daar hij geen referentie heeft ?
De decoder baseert zich op de gemiddelde fase van de vorige lijnen.  Deze is 180°.

"De gemiddelde fase van het salvo blijft 180°", dit is gemiddeld over 2 lijnen vermoed ik ?
Ja 

> Daarna legt u uit dat het salvo gemaakt wordt in de matrices die (R-Y) en (B-Y) maken. Voor zover ik het begrijp betekend dit dat een bepaalde kleur (die niet echt van een camera afkomstig is, maar electronisch wordt gesimuleerd), verder gaat worden gemoduleerd als een gewoon beeld. Dus de u-component wordt op 0° gemoduleerd, en de v-component afwisselend (per lijn) op 90° of 270°. Als dit zo is, hoe kan de decoder hier dan de draaggolf uit halen, daar het salvo (dat dient om de draaggolf te geven), met de draaggolf is gemoduleerd.
Zie hoger: het salvo is gewoon de draaggolf, maar op een bepaalde fase: 180°+45° of 180°-45°

> Wat ik dus niet begrijp is: hoe kan de decoder de draaggolf uit het salvo halen als dat salvo gemoduleerd is met die draaggolf ? Of is er bij PAL een salvo zoals bij NTSC, en daarna dit gemoduleerde kleursignaal ?
Bij NTSC was het eenvoudig dit salvo aan te maken.  Het heeft steeds dezelfde fase.
Bij Pal is dit niet zo.  Hier hangt de fase af van de lijn waarin het zich bevindt.  Daarom wordt het op een moeilijkere manier aangemaakt.


> Bij NTSC is de frequentie van de kleurendraaggolf 227,5 keer de lijnfrequentie daar dit de beste is om de spectra van de C en L tussen elkaar te laten vallen. Waarom is dit bij PAL 283.75 keer de lijnfrequentie ? (ik begrijp waar de .75 vandaan komt, maar niet waarom het getal zoveel verschilt)
De lijnfrequentie bij PAL en NTSC zijn ongeveer gelijk.  De bandbreedte van PAL is echter groter.  Hier kan de kleurendraaggolf dus hoger gelegd worden.

> * Bij PAL gebeurt er geen conversie naar I en Q vanuit de componenten U en V ?
Inderdaad

> * Bij PAL heeft men om de 4 beelden een herhaling qua stoorpatroon, dit is een 8-rastercyclus. Wanneer, of bij welke videosystemen heeft men dan een 4-rastercyclus of een een 2- cyclus (NTSC?) ?
4 rastercyclus bij NTSC, 2 raster cyclus bij component video of bij zwart/wit.

Salvo
1BGM: Videotechnieken / 2001_2002 / Laatste aanpassing op 2006-06-25.
> Bedankt alvast voor het antwoord, ik begrijp nu bijna alles uit m'n vorige mail behalve dat er in de manier waarop ik het antwoord ivm het salvo bij Pal interpreteer een tegenstrijdigheid zit.
>Enerzijds denk ik dat het salvo bij Pal hetzelfde is als bij NTSC: een gewone ONGEMODULEERDE sinus met een bepaalde frequentie (bij Pal 4.43361875 MHz, verschoven met 135° op de ene lijn 225°, reden versta ik nu). Het is van belang dat die draaggolf NIET gemoduleerd is met QAM, daar om de demodulatie van een AMgemoduleerd signaal uit te voeren, de exacte originele draaggolf nodig is. Dus zou de draaggolf niet gemoduleerd mogen zijn.
Het salvo is wel een gemoduleerde golf.
Om QAM aan te maken heb je twee signalen nodig: een op 0° en een op 90°.  Vandaar dus de sinus en cosinus versie.
Het salvo kan niet apart deze twee versies aanbieden.  De decoder zal dus zelf enige intelligentie moeten hebben om hiermee overweg te kunnen.
We kunnen het salvo in NTSC beschouwen als een kort stukje (in tijd) van de draaggolf op 180° (dus geďnverteerd).  Het is evenzeer OK het salvo te beschouwen als de draaggolf gemoduleerd met een negatief signaal (omwille van die 180°) dat altijd "0" is, behalve als er salvo moet zijn.
De decoder weet wanneer het salvo verwacht wordt, decodeert het en regenereert het tot de draaggolf nodig voor het decoderen van het videosignaal.
We hebben dus niet de exacte draaggolf nodig, als we maar weten wat er mee gebeurt is zodat ze "hersteld" kan worden.
Dit is dus ook zo voor PAL. Allen is het salvo hier iets ingewikkelder.  In plaats van 180° is het hier 135° en 225°.  Om dit aan te maken wordt niet een stukje draaggolf genomen van 135° voor de ene lijn, en van 225° voor de andere lijn.  Wel wordt dit aangemaakt door "moduleren" van de draaggolf op 0° en 90°.


> Anderzijds wordt de salvo blijkbaar aangemaakt (begrijp ik uit de uitleg en blokschema's), in de (R-Y) en (B-Y) matrices. Deze gaan door een LDF, en worden dan synchroongemoduleerd in QAM. Door de draaggolf. Dus zou het salvo ook een gemoduleerd signaal zijn, gemoduleerd met zichzelf. Of zie ik dit fout ?
Van waar het idee dat dit signaal gemoduleerd is met zichzelf?  Aan de ene kant heb je als modulerende signaal de salvo sleutel impuls (K), en aan de andere kant de draaggolf (fsc) op 0° en op 90°.

> De enige oplossing die ik kan bedenken is dat er een manier is om uit het salvo (dat een gemoduleerd kleurensignaal zou zijn), toch de originele (modulerende) sinus te halen, dewelke de kleurendraaggolf is.
Ja.

Dit zou ook maken dat ik de onderste kadertjes in het blokschema van de decoder begrijp: de H- afscheiding en de salvosleutelimpuls geven aan de salvo-afscheiding een "teken" wanneer het salvo zich juist voordoet.De salvoafscheiding laat enkel het salvo door naar de volgende componenten. De draaggolfregeneratie genereert (met als basishet binnenkomende salvo) de originele draaggolf.
Correcter: ze maakt een golf aan opbasis van een aantal van de vorige salvo's: de gemiddelde fase die hieruit komt is (135+225)/2=180°.

Deze wordt verder gebruikt. De fasevergelijker vergelijkt het binnenkomende signaal met de geregenereerde golf, en afhankelijk van de faseverschuiving (+/-45° dus 135° of 225°), beveelt dat component aan het component dat de draaggolf voor de V-decoder 180° of 0° verschuift.
Deze uitleg zou ik logisch vinden, maar dat betekend dan natuurlijk wel dat uit het gemoduleerde kleursignaal (het salvo dan), de draaggolf kan worden geregenereerd. Klopt dit ?
Ja

> Of (schiet me nu ineens te binnen): is de kleur die (R-Y) en (B-Y) zodanig gekozen dat het gemoduleerde signaal gelijk is aan de draaggolf ?
Neen, de kleur is zodaning gekozen dat de fase van de draaggolf 135° is, als V positief wordt gemoduleerd.

Tekenen videosignaal
1BGM: Videotechnieken / 2006_2007 / Laatste aanpassing op 2007-09-01.
nu met wat ik heb gestudeerd ben ik in staat u van 100/100 en 100/75 u alle getallen af te leiden vanaf Y en de tekening ook te maken , tevens ook voor de spanningen
wat ik nog steeds niet kan is daar de timing voor te geven
moet ik gewoon het aantal balken (wit,geel,cyaan,groen,magenta,rood,blauw zwart,) delen door de 52µs (nuttige lijn) of is de verdeling anders , ik kan het echt niet terug vinden .
Met de timing van het beeld bedoel ik het volgende:


Timing
1BGM: Videotechnieken / 2006_2007 / Laatste aanpassing op 2007-05-26.
> - Op p.102 staat de figuur met de verschillende timingen van het
> PAL-videosignaal. Ik begrijp waarvoor de meeste timingen van belang zijn
> maar heb bij 2 daarvan toch een vraag te stellen. Waarvoor dient de 5,6 µs
> gelegen tussen de puls en het salvo? Is dat om de tijdspanne tussen puls
> en salvo te duiden? Is de laatste stap tot het videosignaal (tussen salvo
> en video) niet van belang sinds er geen waarde aan vasthangt? (volgens
> berekening via de 12 µs zou deze 2,65 µs zijn)
De 5,6µs is een waarde die van belang is. Ze bepaalt wanneer de schakeling die het salvo detecteert geactiveerd moet worden.
De lengte van het signaal tussen het salvo en het begin van de aktieve videolijn is een waarde die niet echt van belang is, en daarom heb ik deze ook niet aangegeven.