Modulatie


AM
1BGM: Videotechnieken / 2004_2005 / Laatste aanpassing op 2006-06-25.
Hoe komt het eigenlijk dat 2/3e van het vermogen bij AM in de draaggolf zit ? En slechts 1/3e in de zijbanden, waardoor er uiteindelijk slechts 1/6e van het totale vermogen nuttig gebruikt wordt (dus in het signaal zit dat we horen) ?
Hoeveel vermogen er in de draaggolf zit bij AM hangt af van de manier waarop AM wordt aangemaakt.  Als er sterke vermogen en/of bandbreedte beperkingen zijn, kunnen de draaggolf en een van de zijbanden volledig of gedeeltelijk onderdrukt worden.
Het vermogen van wat je hoort heeft hier niets mee te maken.  Wat je hoort is het gedemoduleerde en versterkte signaal.

AM
1BGM: Videotechnieken / 2006_2007 / Laatste aanpassing op 2007-04-29.
Ik heb een vraagje in verband met Amplitudemodulatie.
Op pagina 76 in de cursus schrijft u bij de methode van AM : "Het
HF-signaal wordt vermenigvuldigd met het LF-signaal." En zo verkrijg je
het gemoduleerd signaal zoals op de tekening zichtbaar.
Maar op pagina 77 schrijft u dat "de amplitudemodulatie (HF) de
vermenigvuldiging is van een LF-signaal met een draaggolf (SC)".
Zijn deze twee zaken nu niet in tegenspraak of ben ik mis ?

De text komt overeen met de tekening die er onder staat. Maar het is inderdaad verwarrend. Daarom een correctie hieronder.


AM demodulatie
1BGM: Videotechnieken / 2006_2007 / Laatste aanpassing op 2007-04-29.
Demoduleren gebeurt met een omhullende-detector.
Dus we moeten gewoon het AM-gemoduleerd signaal door dit omhullende-detector sturen om het signaal te demoduleren.
Klopt dit???
Ja, maar dit kan enkel voor AM met draaggolf.

AM met onderdrukte draaggolf
1BGM: Videotechnieken / 2006_2007 / Laatste aanpassing op 2007-04-29.
Figuur. AM met onderdrukte draaggolf.
Als we de grafiek van de AM zonder draaggolf–signaal bekijken dan zien we daar faseinvertie.
De vraag: Wat zijn de gevolgen van deze faseinvertie???
Hier zijn geen gevolgen aan verbonden. Het is louter een vaststelling.
Wat stellen de lijnen van positieve en negatieve alternatie voor in dit grafiek???
De omhullende.
Wat is positieve en negatieve alternatie eigenlijk?????
Een vereenvoudige benaming van mij om de positieve en negatie omhullende aan te geven.

AM: negatieve frequenties
1BGM: Videotechnieken / 2006_2007 / Laatste aanpassing op 2007-04-29.
Amplitude-modulatie verschuift dus het originele signaal(inclusief het negatieve gedeeelte van het spectrum) met een waarde gelijk aan de frequentie van de draaggolf. Omdat de draaggolf ook een negatief symmetrisch gedeelte heeft, blijft er na modulatie ook een negatief gedeelte over. - letterlijk uit de cursus.
De vraag: Wat zijn de gevolgen van de aanwezigheid van deze negatieve frequenties in een gemoduleerd signaal????
Een signaal kan niet bestaan zonder die negatieve frequenties, waardoor het eigenlijk niet nodig is te zeggen dat deze bestaan, want als we een signaal hebben, dan zijn ze zowiezo steeds aanwezig, en daarom worden ze bijna nooit getekend. Hier heb ik dat wel gedaan, om de logica achter de modulatie coherent te maken.

COFDM
1BGM: Transmissie 1 / 2015_2016 / Laatste aanpassing op 2015-12-24.
bij COFDM legt u bij de werking uit dat:
´Om de bits te decoderen, wordt dit signaal, gemoduleerd naar 0 Hz, geïntegreerd over een halve periode van het signaal´
´Door een juiste keuze van afstand van de draaggolven kan er voor gezorgd worden dat over die integratieperiode een volledig aantal periodes van de zijbanden wordt geïntegreerd´

wat is het nut van die integratie?
Als we de waarde van een signaal bekijken op een bepaald moment, nemen we ook de eventuele storing op het signaal in rekening.  Door het signaal te integreren, nemen we het gemiddelde en is het resultaat correcter.  Zie figuur 1.
en waarom over een halve periode?
Als we integreren over een ganse periode hebben we 0.  Zie figuur 2.
waarom worden de zijbanden ook geïntegreerd?
We kunnen van een signaal niet zeggen dat we maar een bepaalde frequentie integreren, we moeten steeds het volledige signaal integreren.Complexe getallen
1BGM: Videotechnieken / 2013_2014 / Laatste aanpassing op 2014-05-22.
> Ik had het niet in de les gevraagd, maar in hoeverre moeten we de complexe getallen kennen? > Ik snap dat negatieve frequenties eigenlijk niet bestaan, maar dat bij modulatie door verschuiving van de basebandsignalen rond een drager de negatieve signalen wel tevoorschijn komen aan de positieve zijde. Maar de formules die er boven totaal niet, ik zie het waarschijnlijk gewoon niet.
Complexe getallen moet je niet kennen. Dat staat er enkel ter info in en om aan te duiden waarvan de negatieve frequenties komen. De negatieve frequenties heb ik er bijgehaald om de effecten van AM coherenter te maken, maar als dit jouw niet helpt, mag je dat gewoon overslaan.


Correctie Pre/De-emphase
1BGM: Transmissie 1 / 2015_2016 / Laatste aanpassing op 2016-01-02.
bij pre- en de-emphasis schrijft u dat bij FM de SNR toeneemt bij oplopende frequenties, dit ongewenst effect wordt vermeden met pre- en de-emphasis.

Nu is SNR toch de verhouding tussen signaal en ruis, dus hoe groter, hoe beter?
Dus is betere signaal-ruisverhouding dan een ongewenst effect, of zie ik het helemaal verkeerd, en bedoelt u met die eerste zin, dat de ruis toeneemt?

Je hebt gelijk.  Er staat een tegenstrijdigheid in de slides.
In de eerste zin staat er dat de SNR stijgt, enkele lijnen verder staat dat de SNR daalt bij hogere frequenties.

Hieronder staat de correctie.FM modulatie: modulatie index
1BGM: Videotechnieken / 2006_2007 / Laatste aanpassing op 2007-04-29.
Als m kleiner is dan 0.3, dan zal de bandbreedte van de gemoduleerd signaal 2 keer de bandbreedte van het modulerend signaal zijn. Dus we spreken van smalband-FM.
    M.a.w. BBHF = 2 x BBLF, waar HF= gemoduleerde signal.en LF = modulerende signaal.
Klopt mijn redenering????
Ja

Modulatie
1BGM: Videotechnieken / 2006_2007 / Laatste aanpassing op 2007-04-29.
Met AM kunnen we dus verschillende informatiestromen over één systeem sturen. Het opsplitsen van de totale bandbreedte in kleinere stukken laat dus toe een kanaal efficienter te gebruiken.
Verder staat er nog een figuur=”Doorsturen van 7 audiokanalen (3 kHz) in een kanaal met een BB van 50 kHz”.
De vraag: Is dat ook een van de modulatiesoorten???? Wat bedoel je met modulatiesoorten?
En als het inderdaad EEn van de modulatiemogelijkheden is dan wat voor een modulatie dat is???
Dat maakt niet uit, meerdere modulatievormen komen hiervoor in aanmerking.

PM
1BGM: Videotechnieken / / Laatste aanpassing op 2006-06-25.
Ik had een kleine vraag in verband met iets dat ik terug vond op de minimumlijst, maar niet rechtstreeks in de cursus. Betreft hier PM bij 'algemene principes' modulatie. Ik veronderstel dat met 'phase modulation'verwezen wordt naar de faseverschuiving tussen sinus en cosinus waarmee we moduleren bij kwadratuur amplitude modulatie en dat dit dus eigenlijk hetzelfde is als QAM. Nu had ik graag geweten of mijn veronderstelling correct is en als dat niet zo is, waar ik PM dan elders in de cursus kan vinden?
Je hebt gelijk.  Het staat inderdaad niet in de cursus vermeld. Ik heb dit aangehaald tijdens de les over QAM. Bij PM verandert de fase van de draaggolf in funktie van het ingangssignaal.
Er wordt wel maar met één draaggolf gewerkt.  Dus miet met twee zoals bij QAM.


QAM
1BGM: Videotechnieken / 2004_2005 / Laatste aanpassing op 2006-06-25.
> ik had een vraagje over kwadratuur amplitudemodulatie :
> Heb ik het fout als ik veronderstel dat bij gebruik van orthogonale signalaen je enkel 0 (sinus) of  1 (cosinus) kan doorsturen.
De sinus en de cosinus worden gebruikt als draaggolf.  Deze draaggolven kan je moduleren met bijna alle mogelijke signalen die je wilt.
> Zoja , heb je hier dan te maken met een digitale code die je samen met het gewone AM signaal doorstuurt?
Neen
> Zoja , welk extra nut heeft deze digitale code dan. Je kan hier toch geen volledig signaal mee doorsturen?> Indien heel deze voorgaande gedachtengang een volledige misvatting is , komt kwadratuur amplitude modulatie er dan misschien op neer dat je gewoon 1 volledig signaal op 0 ( sinusdraaggolf) moduleert en een ander volledig signaal op 1 (cosinusdraaggolf)?
Dit klopt, maar wat bedoel je met die "0" en die "1"?

> Bij deze methode moet je dan uiteindelijk toch weer 2 aparte signalen doorsturen?
Je hebt twee aparte signalen, maar je kan die gewoon bij elkaar tellen.  De bandbreedte en de frequenties van die twee signalen zijn identiek, maar doordat de draaggolven orthogonaal zijn, kan je de twee originele signalen er nadien weer apart uit halen.
Zo kan je dus over een draad twee signalen samen doorstren en er nadien weer uit halen, binnen video zijn dat bv U en V, maar voor audio zouden dat het linkse en het rechtse kanaal kunnen zijn.

QAM
1BGM: Videotechnieken / 2006_2007 / Laatste aanpassing op 2007-05-26.
> - Voor de demodulatie van AM maakt men gebruik van een omhullende
> detector. De manier waarop diens werking in de cursus wordt toegelicht is
> mij niet helemaal duidelijk. Ik snap m.a.w. de schakeling en het effect
> ervan niet.
Vooreerst: voor de demodulatie van AM KAN men een omhullendedetector gebruiken.
Een omhullendedetedtor gaat de toppen (de omhullende) van een signaal opzoeken.
Hij doet dit door met een diode enkel de positieve alternanties door te laten.
Een capaciteit houdt daarna deze maximale spanning vast. Om toe te laten dat een signaal ook in waarde kan zakken, staat er een weerstand parallel aan de condensator, waardoor deze ook traag kan ontladen. (Traag wil zeggen: in verouding met de snelste daaltijd van het ongemoduleerde signaal)
> - Klopt het dat men QAM toepast om steeds twee 'te moduleren' signalen
> samen te moduleren? Eén met een sinus en de andere met een cosinus. bv. in
> video: de kleurverschilsignalen R-Y en B-Y. En is het resultaat van de QAM
> op deze kleurverschilsignalen het C-signaal?
Twee keer juist


QAM demoduleren
1BGM: Videotechnieken / 2006_2007 / Laatste aanpassing op 2007-04-29.
De vraag: Als we een QAM-gemoduleerd signaal demoduleren dan moduleren we ons signaal voor de tweede keer (=zoals bij gewone AMSC-demodulatie; p.80). Moeten we dan ons signaal door een LP-filter(=laagdoorlaatfilter) sturen om ons origineel signaal te bekomen????
Je moet nadien inderdaad filteren, omdat je na een AM modulatie steeds de som en verschil frequenties krijgt.

Spectraallijnen
1BGM: Videotechnieken / 2004_2005 / Laatste aanpassing op 2006-06-25.
* uit de tekening op pagina 79 over FM-modulatie, leid ik af dat hoe hoger de amplitude van het te moduleren signaal, hoe hoger de frequentie van de draaggolf zal zijn, is dit correct?
Klopt * Bij AM, is het LF-signaal het te moduleren signaal, en het HF-signaal de draaggolf?
het LF-signaal is inderdaad het te moduleren signaal, en het HF-signaal is meestal het gemoduleerde signaal.  Dit zijn geen 'algemeen geldende' symbolen.
HF staat voor 'high frequency', en LF staat voor 'low frequency'

* Ik weet niet goed wat ik me moet voorstellen bij 30Hz plaats tussen de spectrale lijnen  om het chrominantie signaal te plaatsen?  kunt u dit ophelderen voor mij?
Shannon - Nyquist zegt dat eender welk signaal kan opgebouwd worden uit sinussen en cosinussen van de laagste frequentie die voorkomt in een signaal, en met veelvouden van deze frequentie (zie appendix in cursus Fourrier analyse; dit is het opzoeken van deze frequenties).
Bij NTSC is 30Hz de laagste frequentie die kan voorkomen.  Dat wil dus zeggen dat alle veelvouden van 30Hz, 30Hz uit elkaar liggen.
In die ruimtes zit er dus geen signaal.  Hier is er dus plaats om de chrominantie tussen te leggen.  Omdat deze ook komt van datzelfde beeld van 30Hz, liggen de spectraallijnen hiervan dus ook 30Hz uit elkaar.  Het volstaat dus dit chrominantie spectrum 15Hz op te schuiven, zodat het midden tussen de spectraallijnen van de luminantie komt te liggen.
PS: De spectraallijnen zijn de harmonischen (veelvouden van de laagste frequentie, de grondtoon, van het signaal) die voorkomen in de fourrieranalyse van het signaal.
Die 30Hz slaat op NTSC systemen, met als beeldfrequentie 30Hz.